ZADNJE VIJESTI

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF)”„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost korisnika Čistoća i zelenilo d.o.o.“Za više informacija o EU fondovima i natječajima posjetite internetsku stranicu www.strukturnifondovi.hr. Knin, 19.07.2021. godine Nastavlja se projektna aktivnost  Provedbe informativno- izobraznih aktivnosti za građane temeljem projekta „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“ (Referentni

OBAVIJEST

Poštovani, Društvo Čistoća i zelenilo d.o.o. je početkom mjeseca srpnja pokrenulo akciju dodjeljivanja spremnika za miješani komunalni otpad volumena 120 l ili 240 l na stanovnicima na području starog Golubića. Obavještavamo sve korisnike da su prilikom preuzimanja spremnika (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom) dužni ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge sakupljanja miješanog i
“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF)”„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost korisnika Čistoća i zelenilo d.o.o.“Za više informacija o EU fondovima i natječajima posjetite internetsku stranicu www.strukturnifondovi.hr. Knin, 05. 07. 2021. godine                        3. IZVJEŠĆE PROVEDBE INFORMATIVNO-IZOBRAZNIH AKTIVNOSTI ZA GRAĐANE PROJEKTA „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“ Nastavlja se projektna
“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF)”„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost korisnika Čistoća i zelenilo d.o.o.“Za više informacija o EU fondovima i natječajima posjetite internetsku stranicu www.strukturnifondovi.hr. Knin, 21. 06. 2021. godine                        2. IZVJEŠĆE PROVEDBE INFORMATIVNO-IZOBRAZNIH AKTIVNOSTI ZA GRAĐANE PROJEKTA „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“ Nastavlja se projektna

NAŠE DJELATNOSTI

Pogledajte naše djelatnosti koje obavljamo na području grada Knina

Gospodarenje otpadom

Ovdje pogledajte koje vrste otpada zbrinjavamo, kao raspored odvoza otpada ...

Groblje i pogrebne usluge

Ovdje pogledajte povijest groblja, plan groblja, grobnice koje nemaju evidentiranog vlasnika ...

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

Pregled svih lokacija zelenih otoka na području grada Knina

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Namijenjeno je odvojenom skupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

LETCI - BANNERI

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za reklamacije, promjenu broja članova, odjave. prijave itd. ** uz zahtjev priložiti kopiju osobne iskaznice

Zahtjev za: promjenu vlasnika, platitelja, izmjene adrese, izdavanje potvrda itd.

Naručite kontenjer na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

Kupljenje glomaznog otpada na kućnu adresu kontakom na Tel:668-162 ili na E-mail: info@ciz.hr

TOP