CJENIK USLUGA
cijena skupljanja , odvoza i deponiranja komunalnog otpada,

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2021. GODINU

 

 

1.     Zakonski okvir za definiranje cjenika

1.1.           Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Knina izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/1373/1714/1998/19), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/18, 84/19), te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ br., 13/20) (dalje: Odluka Grada Knina).

Za određivanje cijene javne usluge određeni su troškovi Davatelja javne usluge koji moraju biti pokriveni iz minimalne javne usluge i troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada. Troškovi Davatelja javne usluge raspoređeni su na sve Korisnike javne usluge prema količini proizvedenog miješanog komunalnog otpada. Troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada određeni su cijenom odlaganja tone miješanog komunalnog otpada.

Korisnik javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine koja se nalazi na području grada Knina i korisnik te nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik javne usluge.)

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

  1. »načelo onečišćivač plaća« – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

 

2. »načelo blizine« – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. »načelo samodostatnosti« – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. »načelo sljedivosti« – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Javnu uslugu pruža Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom članku 30. stavak 6., definirane su slijedeće obaveze korisnika usluge:

„Korisnik usluge dužan je:

1. koristiti javne usluge na način sukladan Zakonu i propisnima donesenim na temelju  Zakona, te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju  Zakona.

2. predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada,

3. snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.“

            Iznos jedinične naknade za litru, odnosno kilogram otpada, utvrđuje Odlukom Davatelj usluge po ishođenoj suglasnosti izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost,

 

redovitost i kvalitetu pružanja, te usluge sukladno odredbama Zakona o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti sljedeće troškove: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Davatelj usluge, sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom stavaka i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom,  cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada. Davatelj usluge dužan je cjenik objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

1.2.          Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom ucijenu javne usluge su uključeni su i sljedeći troškovi:

  1. nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište.
  2. prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
  3. vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova.Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.Iznimno izuzeće korisnika usluge za plaćanje javne usluge  ne nastaje za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

 

 

 

Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

Pri čemu je:

Ccijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPbroj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U  –  udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada mora se odrediti na način da spremnik bude primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge.

Ukupni troškovi zanovi cjenik o načinu prikupljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina

            Sukladno zakonskoj regulativi davatelj usluge dužan je u cijenu usluge uključiti slijedeće troškove:

  • Troškovenabaveiodržavanjaopreme za prikupljanjeotpada
  •  
  •  
  • I drugetroškovepropisaneuredbom

Slijedeće tablice prikazuju strukturu troškova gospodarenja otpadom.

 

 

OBRAČUN CIJENE JAVNE USLUGE

Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

Pri čemu je:

Ccijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPbroj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U  –  udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

SPREMNIK

CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE

CIJENA JEDNOG PREUZIMANJA SPREMNIKA

60 L

34,80 kn

1,80 kn

120 L

42,00 kn

3,60 kn

240 L

79,40 kn

7,20 kn

1.100 L

948,72 kn

63,00 kn

5.000 L

1.572,00 kn

380,00 kn

*navedene cijene su iskazane bez PDV-a

 

CJENIK ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA PO POZIVU GRAĐANA I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA KOJI NISU OBUHVAĆENI ODLUKOM GRADA KNINA

Cijena odvoza i odlaganja komunalnog/glomaznog otpada spremnika zapremine 5 m3 koji se odvozi specijalnim vozilom za odvoz spremnika ovisno o udaljenosti mjesta odvoza do odlagališta otpada određena je cijenom rada vozila i radnika za sakupljanje takvog otpada,troškovima zbrinjavanja takvog otpada i troškovima prijevoza.

SPREMNIK

BEZ PDV-A

5000L

454,00

 

- Cijena zamjene spremnika na adresu korisnika usluge – 45,00 kn

*navedene cijene su iskazanebez PDV-a

 

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA ZASTUPANJE DAVATELJA JAVNE USLUGE DA JE PRIJEDLOG CJENIKA U SKLADU SA ZAKONOM, UREDBOM I ODLUKOM I

Ovom Izjavom odgovorna osoba za zastupanje Davatelja javne usluge izjavljuje kako je prijedlog Cjenika u skladu sa Zakonom o održivom godspodarenju potpadom (NN br.  94/1373/1714/1998/19, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/18, 84/19), te Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 3/18, 9/18).

 

SUGLASNOST GRADA KNINA

KLASA: 363-01/20-01/93

URBROJ:2182/10-02-20-4

Dana, 31.12.2020. god.

 

 

DATUMA POČETKA PRIMJENE CJENIKA

Sukladno definiranim zakonskim zahtjevima Društvo Čistoća i zelenilo d.o.o., trg Oluje 5. kolovoza 1995. br 9, 22300 Knin kao datuma početka primjene cjenika predlaže datum 01. veljače 2021. godine.

 

Ur.broj: 492/7-20

Knin, 31.01.2021. god.

ODLUKE I IZMJENE CJENIKA

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Pauza 10:00 - 10:30
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP