CJENIK USLUGA
cijena skupljanja , odvoza i deponiranja komunalnog otpada,

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Grada Knina izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Knina (Službeni glasnik Grada Knina, br. 3/18).

Za određivanje cijene javne usluge određeni su troškovi Davatelja javne usluge koji moraju biti pokriveni iz minimalne javne usluge i troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada. Troškovi Davatelja javne usluge raspoređeni su na sve Korisnike javne usluge prema količini proizvedenog miješanog komunalnog otpada. Troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada određeni su cijenom odlaganja tone miješanog komunalnog otpada.

MINIMALNA JAVNA USLUGA

Korisnik javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine koja se nalazi na području grada Knina i korisnik te nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge. Više korisnika javne usluge mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu o udjelima o zajedničkom korištenju javne usluge, zajednički nastupati prema Davatelju javne usluge.

·         Korisnik javne usluge koji ne kompostira vlastiti biorazgradivi otpad

Član kućanstva

Mjesečni volumen za izračun minimalne javne usluge

Cijena mjesečne minimalne javne usluge

1

120 l

38,38 kn

2

130 l

41,57 kn

3

140 l

44,77 kn

4

150 l

47,97 kn

5

160 l

51,17 kn

6

170 l

54,36 kn

* cijene su prikazane bez PDV-a

·         Korisnik javne usluge koji kompostira vlastiti biorazgradivi otpad.

Član kućanstva

Mjesečni volumen za izračun minimalne javne usluge

Cijena mjesečne minimalne javne usluge

1

90 l

33,93 kn

2

100 l

37,70 kn

3

110 l

41,47 kn

4

120 l

45,24 kn

5

130 l

49,01 kn

6

140 l

52,78 kn

* cijene su prikazane bez PDV-a

·         Korisnik javne usluge koji obavlja djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Mjesečna minimalna javna usluga određena je na temelju umnoška površine, koeficijenta proizvodnje otpada (prema tablici) i cijene minimalne javne usluge definirane po volumenu (litri).

VRSTA DJELATNOSTI

KOEFICIJENT PROIZVODNJE OTPADA

3.1. Neprofitne organizacije, vjerske i hum.organizacije, političke stranke, kulturne ustanove, mjesni odbori, sportske udruge, teretane

7,51 l/m2

3.2. Sportska igrališta

1,23 l/m2

 3.3. Bolnice, ustanove socijalne zaštite, javne ustanove

10,93 l/m2

3.4. Zdravstvene ustanove - (dom zdravlja), ljekarne, stomatološke ordinacije, veterinarske ambulante

7,51 l/m2

3.5. Osiguravajuća društva, financijske agencije, banke, pošta, uredske prostorije grada i županije

12,30 l/m2

3.6. Zanatski obrti (automehaničari, autolimari, limari, vulkanizeri, kemijske čistionice i sl.)

12,98 l/m2

3.7. Uslužni obrti (frizeri, brijači, postolari, urari, zlatari, cvjećari, fotografi itd.)

12,30 l/m2

3.8. Skladišta

17,76 l/m2

3.9. Hoteli, moteli, restorani, gostionice

 21,18 l/m2

 3.10. Trgovački centri, supermarketi

21,18 l/m2

3.11. Zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food), kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba

26,64 l/m2

3.12. Prodavaonice za prodaju robe na malo (mješovite robe, prehrambenih proizvoda, voća i povrća, tehničke robe)

21,86 l/m2

3.13. Proizvodna i uslužna poduzeća

9,02 l/m2

3.14. Škole, učilišta, odgojno-obrazovne ustanove8,70 l/m2

* cijene su prikazane bez PDV-a

Cijena mjesečne minimalne javne usluge izračunava se umnoškom površine i koeficijenta mjesečne proizvodnje otpada koji se množi se jediničnom cijenom minimalne javne usluge: 0,1464 kn /l.

CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA = 0,02 KN/L

Svi Korisnici javne usluge plaćaju cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada prema broju i volumenu primopredanih spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju.

Volumen spremnika

Cijena jedne primopredaje spremnika

120 l

2,40 kn

240 l

4,80 kn

1.100 l

22,00 kn

5.000 l

100,00 kn

 

* cijene su prikazane bez PDV-a

Korisnici koji koriste zajednički spremnik (npr. korisnici u zgradama) plaćaju cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada sukladno udjelima u zajedničkom spremniku koji se temelje na broju članova u kućanstvu. Zbroj svih udjela mora iznositi 1.

OBRAČUN CIJENE JAVNE USLUGE


Cijena javne usluge za sve Korisnike javne usluge formira se na način:

C = MJU + ( JCV x BP x U ) + UK

·         C - ukupna cijena javne usluge

·         MJU - minimalna javna usluga

·         JCV - jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

·         BP - broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada

·         U - udio spremnika usluge u korištenju spremnika

·         UK – ugovorna kazna

 

CJENIK ZA SAKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG I GLOMAZNOG OTPADA PO POZIVU

Cijena odvoza miješanog komunalnog otpada i glomaznog otpada po pozivu određena je cijenom rada vozila i radnika za sakupljanje takvog otpada, troškovima zbrinjavanja takvog otpada i troškovima prijevoza takvog otpada.

·         spremnik od 5.000 l – 404,00 kn

·         dodatni troškovi prijevoza otpada - 4,00 kn/km

* cijene su prikazane bez PDV-a

USPOREDBA STARE I NOVE CIJENE JAVNE USLUGE

Član kućanstva

Stara cijena mjesečno

Nova cijena mjesečno minimalna javna usluga

Nova cijena mjesečno 2 odvoza mjesečno

Nova cijena mjesečno 4 odvoza mjesečno

Nova cijena mjesečno 8 odvoza mjesečno

Nova cijena mjesečno 12 odvoza mjesečno

1

12,29

38,38

43,18

47,98

57,58

67,18

2

24,58

41,57

46,37

51,17

60,77

70,37

3

36,87

44,77

49,57

54,37

63,97

73,57

4

49,16

47,97

52,77

57,57

67,17

76,77

5

61,45

51,17

55,97

60,77

70,37

79,97

6

73,74

54,36

59,16

63,96

73,56

83,16

* napomena: pretpostavka da svi korisnici posjeduju spremnik od 120 l i ne kompostiraju vlastiti biorazgradivi otpad

Član kućanstva

Stara cijena mjesečno

Nova cijena mjesečno minimalna javna usluga

Nova cijena mjesečno 2 odvoza mjesečno

Nova cijena mjesečno 4 odvoza mjesečno

Nova cijena mjesečno 8 odvoza mjesečno

Nova cijena mjesečno 12 odvoza mjesečno

1

12,29

33,93

38,73

43,53

53,12

62,72

2

24,58

37,70

42,50

47,30

56,89

66,49

3

36,87

41,47

46,27

51,07

60,66

70,26

4

49,16

45,24

50,04

54,84

64,43

74,03

5

61,45

49,01

53,81

58,61

68,20

77,80

6

73,74

52,78

57,58

62,38

71,97

81,57

* napomena: pretpostavka da svi korisnici posjeduju spremnik od 120 l i kompostiraju vlastiti biorazgradivi otpad

* cijene su prikazane bez PDV-a

 

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA ZASTUPANJE DAVATELJA JAVNE USLUGE DA JE PRIJEDLOG CJENIKA U SKLADU SA ZAKONOM, UREDBOM I ODLUKOM

Ovom Izjavom odgovorna osoba za zastupanje Davatelja javne usluge izjavljuje kako je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Knina (Službeni glasnik Grada Knina, br. 3/18).

 

 

PRIJEDLOG DATUMA POČETKA PRIMJENE CJENIKA

Prijedlog datuma početka primjene cjenika je 01.studenog 2018. godine.

 

 

U Kninu, 11. srpnja 2018. godine.

 Ur. Broj: 317/2-/18 

 

1. Suglasnost na ovaj Cjenik ishodovana je dana 24. srpnja 2018.g.

    KLASA: 363-01/18-01/50

    URBROJ: 2182/10-02-18-2

 

2. Suglasnost na Izmjene Cjenika ishodovana 04. veljače. 2019.g.

     KLASA: 363-01/18-01/50

     URBROJ: 2182/10-02-19-7

 

 

3. Suglasnost na izmjene i dopune  Cjenika ishodovana je 27. ožujka 2019.g.

    KLASA: 363-01/18-01/50

    URBROJ: 2182/10-02-19-12

 

 

ODLUKE I IZMJENE CJENIKA

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP