CJENIK USLUGA
cijena skupljanja , odvoza i deponiranja komunalnog otpada,

1. CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE I PREUZIMANJA SPREMNIKA

Red. br.

SPREMNIK

MINIMALNA JAVNA USLUGA

(bez PDV-a)

 

PREUZIMANJE SPREMNIKA

( bez PDV-a)

PDV (13%)

 

 

UKUPNO S PDV-om

1.

60 L

34,80

 

     1,80

4,76

 

41,36

2.

120 L

42,00

 

     3,60

5,93

 

51,53

3.

240 L

79,40

 

    7,20

11,26

 

97,86

4.

1.100 L

948,72

 

   63,00

131,52

 

1.143,24

5.

5.000 L

1.572,00

 

  380,00

253,76

 

2.205,76

*Napomena: Iskazana cijena je s jednim preuzimanjem spremnika

2.CIJENA ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA

Korisnik javne usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja u kategoriji kućanstva ima pravo na jedan besplatan odvoz glomaznog otpada u količini  2 m3 godišnje uz prethodnu najavu,  količine više od navedene se naplaćuju prema niže navedenoj cijeni.

Red.

br.

SPREMNIK

JED.

MJERE.

CIJENA BEZ PDV-a

PDV (13%)

UKUPNO S PDV-om

 

1.

5000L

kom

454,00

59,02

513,02

             

3. CIJENA ZAMJENE SPREMNIKA

 

Red. br.

NAZIV

JED. MJERE.

CIJENA BEZ PDV-a

PDV (25%)

UKUPNO s PDV-om

 

1.

Zamjena spremnika na adresi korisnika usluge

kom

 

45,00

11,25

56,25

 

4. CIJENA DEPONIRANJA/ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG  I GRAĐEVINSKOG OTPADA

Red. br.

NAZIV

JED. MJERE.

CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Naknada za zbrinjavanje

otpada na odlagalištu „Mala Promina“

tona otpada

(1000 kg)

250,00

62,50

312,50

2.

Naknada za zbrinjavanje građevinskog otpada

tona otpada

(1000 kg)

120,00

30,00

150,00

 

II. CIJENA RADA RADNIKA

Red. br.

NAZIV

JED. MJERE.

CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Rad radnika NKV

sat

48,00

12,00

60,00

2.

Rad radnika KV

sat

60,00

15,00

75,00

 

III. CIJENA USLUGA NA GRADSKOM GROBLJU

Red. br.

NAZIV

JED. MJERE.

CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Ukop

kom

654,63

163,66

818,29

2.

Razbijanje police

kom

96,00

24,00

120,00

3.

Zatvaranje police

kom

156,00

39,00

195,00

4.

Ručni iskop groba

kom

768,00

192,00

960,00

5.

Strojni iskop zemljanog groba

kom

560,00

140,00

700,00

6.

Otvaranje grobnice

kom

297,56

74,39

371,95

7.

Zatvaranje zemljanog groba (ručno)

kom

192,00

48,00

240,00

8.

Prijenos i pohrana posmrtnih ostataka

kom

396,75

99,19

495,94

9.

Polaganje urne u obiteljsku grobnicu

kom

396,75

99,19

495,94

10.

Skupljanje posmrtnih ostataka

kom

396,75

99,19

495,94

11.

Preuzimanje umrle osobe prilikom nesretnog slučaja

 

kom

500,00

125,00

625,00

12.

Ekshumacija

1 – 3 godine od ukopa

3 – 7 godina od ukopa

preko 7 godina od ukopa

 

kom

kom

kom

 

1.686,18

1.264,63

843,09

 

421,55

316,16

210,77

 

2.107,73

1.580,79

1.053,86

13.

Korištenje kapele na Gradskom groblju

kom

160,00

40,00

200,00

14.

Korištenje pogrebnih kolica

kom

40,00

10,00

50,00

  • Napomena - Cijena usluge iz točke III. red. br. 1-14. ovog CJENIKA uvećava se 100% ako se obavlja subotom, nedjeljom ili blagdanom.

 

IV. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

1. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA

Red. br.

NAZIV

JED. MJERE.

CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Zemljani grob ili depozit

kom

80,00

20,00

100,00

2.

Grobnica

kom

104,00

26,00

130,00

 

2. NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ( U TRENUTKU DODJELE – JEDNOKRATNO)

Red. br.

NAZIV

JED. MJERE.

 CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

       

 

1.

Naknada za korištenje grobnog mjesta

m2

150,00

37,50

187,50

 

V. CJENIK RADOVA NA GRADSKOM GROBLJU

Red. br.

RADOVI

JED. MJERE.

 CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Betoniranje uskog okvira za jednu osobu     

-bez obrade

 

 

kom

 

884,80

 

221,20

 

1.106,00

2.

Betoniranje uskog okvira za dvije osobe    -bez obrade

 

kom

 

1.519,12

 

379,78

 

1.898,90

3.

Betoniranje okvira široke stjenke za dvije osobe      -bez obrade

 

kom

 

1.519,12

 

379,78

 

1.898,90

4.

Dobetoniranje okvira uske stjenke za jednu osobu

 

kom

 

300,00

 

75,00

 

375,00

5.

Dobetoniranje okvira uske stjenke za dvije osobe

 

kom

 

450,00

 

112,50

 

562,50

6.

Razbijanje betonskog okvira za jednu osobu

 

kom

 

600,00

 

150,00

 

750,00

7.

Razbijanje betonskog okvira za dvije osobe

 

kom

 

900,00

 

225,00

 

1.125,00

8.

Dobetoniranje okvira široke stjenke za jednu osobu

 

kom

 

400,00

 

100,00

 

500,00

9.

Dobetoniranje okvira široke stjenke za dvije osobe

 

kom

 

500,00

 

125,00

 

625,00

10.

Bojanje nadgrobne ploče (spomenika)

kom

230,00

57,50

287,50

11.

Izmjena sipkog materijala na grobu -40kg

kom

200,00

50,00

250,00

12.

Depozit za dvije osobe

kom

12.794,99

3.198,75

15.993,74

13.

Obiteljska grobnica s dva ukopna mjesta

kom

 

22.626,41

 

5.656,60

 

28.283,01

14.

Obiteljska grobnica s četiri ukopna mjesta

kom

26.000,00

6.500,00

32.500,00

 

*Napomena: za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje primjenjuje se cjenik sukladno  Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21.)

*Stavke pod r.b. 12.,13. i 14. iskazane bez obvezne jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta

VI. CJENIK ZA IZVOĐENJE RADOVA OD STRANE DRUGIH OSOBA - SUGLASNOSTI

Red. br.

 NAZIV RADOVA

JED. MJERE.

 CIJENA

 PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Rušenje postojećeg groba ili postava klasičnog groba

kom

350,00

87,50

437,50

2.

Obnova postojećeg groba

kom

270,00

67,50

337,50

3.

Postava natpisnog bloka – spomenika

kom

220,00

55,00

275,00

4.

Sitni radovi

(brušenje, poliranje, zamjena ploče, graviranje)

 

 

kom

95,00

23,75

118,75

5.

Radovi po reklamaciji (uz zapisnik)

kom

50,00

12,50

62,50

6.

Sadnja nasada na zahtjev stranke

kom

75,00

18,75

93,75

 

VI. OSTALE USLUGE

Cjenik najma vozila i strojeva za usluge vanjskim naručiteljima

Red. br.

 NAZIV USLUGE

JED. MJERE.

 CIJENA

PDV (25%)

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

1.

Samohodna kosilica – traktorska

sat

120,00

30,00

150,00

2.

Samohodna kosilica – mala

sat

100,00

25,00

125,00

3.

Kompaktor–buldozer(CAT953C)

sat

370,00

92,50

462,50

4.

Autočistilica

sat

330,00

82,50

412,50

5.

“Grajfer”- specijalno vozilo s kranom

sat

300,00

75,00

375,00

6.

Specijalno vozilo–“smećar”

sat

330,00

82,50

412,50

7.

Specijalno vozilo–autopodizač

sat

280,00

70,00

350,00

8.

Trimeri za košnju–flaksilinot

sat

160,00

40,00

200,00

9.

Motorna pila

sat

150,00

37,50

187,50

 

*Cijene najma vozila i strojeva uključuju vozača odnosno rukovatelja strojem.

*Sve cijene u cjeniku su iskazane u kunama.

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KNINA OD 2021. GODINE

1.     Zakonski okvir za definiranje cjenika

1.1.           Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Knina izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/1373/1714/1998/19), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/18, 84/19), te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ br., 13/20) (dalje: Odluka Grada Knina).

Za određivanje cijene javne usluge određeni su troškovi Davatelja javne usluge koji moraju biti pokriveni iz minimalne javne usluge i troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada. Troškovi Davatelja javne usluge raspoređeni su na sve Korisnike javne usluge prema količini proizvedenog miješanog komunalnog otpada. Troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada određeni su cijenom odlaganja tone miješanog komunalnog otpada.

Korisnik javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine koja se nalazi na području grada Knina i korisnik te nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik javne usluge.)

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

»1. načelo onečišćivač plaća« – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

 

2. »načelo blizine« – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. »načelo samodostatnosti« – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. »načelo sljedivosti« – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Javnu uslugu pruža Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom članku 30. stavak 6., definirane su slijedeće obaveze korisnika usluge:

„Korisnik usluge dužan je:

1. koristiti javne usluge na način sukladan Zakonu i propisnima donesenim na temelju  Zakona, te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju  Zakona.

2. predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada,

3. snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.“

            Iznos jedinične naknade za litru, odnosno kilogram otpada, utvrđuje Odlukom Davatelj usluge po ishođenoj suglasnosti izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja, te usluge sukladno odredbama Zakona o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti sljedeće troškove: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Davatelj usluge, sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom stavaka i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom,  cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada. Davatelj usluge dužan je cjenik objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

1.2.          Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom ucijenu javne usluge su uključeni su i sljedeći troškovi:

  1. nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište.
  2. prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
  3. vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova.Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.Iznimno izuzeće korisnika usluge za plaćanje javne usluge  ne nastaje za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

Pri čemu je:

Ccijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPbroj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U  –  udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada mora se odrediti na način da spremnik bude primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge.

Ukupni troškovi zanovi cjenik o načinu prikupljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina

            Sukladno zakonskoj regulativi davatelj usluge dužan je u cijenu usluge uključiti slijedeće troškove:

  • Troškovenabaveiodržavanjaopreme za prikupljanjeotpada
  • I drugetroškovepropisaneuredbom

Slijedeće tablice prikazuju strukturu troškova gospodarenja otpadom.

OBRAČUN CIJENE JAVNE USLUGE

Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

Pri čemu je:

Ccijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku BPbroj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji
U
  –  udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

CJENIK ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA PO POZIVU GRAĐANA I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA KOJI NISU OBUHVAĆENI ODLUKOM GRADA KNINA

Cijena odvoza i odlaganja komunalnog/glomaznog otpada spremnika zapremine 5 m3 koji se odvozi specijalnim vozilom za odvoz spremnika ovisno o udaljenosti mjesta odvoza do odlagališta otpada određena je cijenom rada vozila i radnika za sakupljanje takvog otpada,troškovima zbrinjavanja takvog otpada i troškovima prijevoza.

SPREMNIK

BEZ PDV-A

5000L

454,00

 

- Cijena zamjene spremnika na adresu korisnika usluge – 45,00 kn

*navedene cijene su iskazanebez PDV-a

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA ZASTUPANJE DAVATELJA JAVNE USLUGE DA JE PRIJEDLOG CJENIKA U SKLADU SA ZAKONOM, UREDBOM I ODLUKOM I

Ovom Izjavom odgovorna osoba za zastupanje Davatelja javne usluge izjavljuje kako je prijedlog Cjenika u skladu sa Zakonom o održivom godspodarenju potpadom (NN br.  94/1373/1714/1998/19, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/18, 84/19), te Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 3/18, 9/18).

 

SUGLASNOST GRADA KNINA

KLASA: 363-01/20-01/93

URBROJ:2182/10-02-20-4

Dana, 31.12.2020. god.

 

 

DATUMA POČETKA PRIMJENE CJENIKA

Sukladno definiranim zakonskim zahtjevima Društvo Čistoća i zelenilo d.o.o., trg Oluje 5. kolovoza 1995. br 9, 22300 Knin kao datuma početka primjene cjenika predlaže datum 01. veljače 2021. godine.

 

Ur.broj: 492/7-20

Knin, 31.01.2021. god.

ODLUKE I IZMJENE CJENIKA

GLAVNI IZBORNIK

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak- Petak: 7:00 - 15:00
Subota-Nedjelja: NE RADIMO
Pauza 10:00 - 10:30
Rad sa strankama: 7:30 - 13:00

NAJNOVIJE VIJESTI

VIEW ALL
TOP