OD SADA MOŽETE UGOVORITI TRAJNI NALOG KOD PBZ  

Savjeti za odvajanje otpada

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklearnog porijekla. Dijelimo ga na plinoviti tekući i kruti otpad. Može biti inertan, neopasan i
opasan. Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala
obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge
strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

LETAK PREUZMITE OVDJE